366 උපන් දින කේන්දර පෞරුෂය

උපන් දින පෞරුෂ ලක්ෂණ

උපන්දින කේක්
සුබ උපන්දිනයක් වේවා!

මෙම “කේන්දර” මගින් පුද්ගලයාගේ පෞරුෂ ලක්‍ෂණ විස්තර කරන්නේ ඔවුන් උපන් දිනය පදනම් කරගෙනය. මෙම කේන්දර අනාගතය ගැන අනාවැකි නොකියන නමුත් පුද්ගලයෙකුගේ ගති ලක්ෂණ සරලව පෙන්වා දෙයි. මේ හේතුව නිසා, ඔබේ උපන්දිනයේදී ඔබේ උපන්දින කේන්දර ලිපිය කියවීමට අවශ්‍ය නොවේ. එය වසරේ ඕනෑම දිනක වටිනා කියවීමක් වනු ඇත!

2019 වසර සඳහා, අපි සෑම දිනකම හෝ අලුත් උපන්දින ලිපියක් පළ කරන්නෙමු, එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබේ උපන් දිනය මේ වසරේ පැමිණෙන විට ඔබට ඔබේ පෞරුෂය පිළිබඳ ලිපියක් කියවිය හැකි බවට සහතික විය හැකි බවයි. එබැවින් ඔබගේ උපන්දින කේන්දර පෞරුෂ ලිපිය බැලීමට රැඳී සිටින්න.

දින දර්ශන

අධි සම්බන්ධිත අංක සහිත සියලුම දින දර්ශන දිනයන් එදින උපන් දින කේන්දරය පිළිබඳ ලිපියකට තුඩු දෙනු ඇත. 2019 දී, අපි කලින් නොවේ නම්, එදිනම ලිපිය සූදානම් කිරීමට උත්සාහ කරමු. 2020 වන විට, උපන් දින ලිපි සියල්ල උඩුගත කෙරේ!

ජනවාරි

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

පෙබරවාරි

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

මාර්තු

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

අප්රේල්

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

මැයි

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ජූනි

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ජුලි

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

අගෝස්තු

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

සැප්තැම්බර්

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ඔක්තෝබර්

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

නොවැම්බර්

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

දෙසැම්බර්

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31